PRIVACYBELEID

Privacybeleid van Standing Concept Stands Interiors & Events CVBA (hierna genoemd Standing Concept), gevestigd te Dellingstraat 31A, 2800 Mechelen, België. 

Standing Concept kan het privacybeleid steeds wijzigen. 

Versie geldig vanaf 02/09/2021, laatst gewijzigd op 02/09/2021. 


ALGEMEEN: 

Standing Concept hecht waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring verklaart hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. Standing Concept houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Standing Concept is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het kennis nemen met onze privacyverklaring vragen heeft hierover of bezwaar wil aantekenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: 

• Standing Concept Stands Interiors & Events CVBA 

• A. Dellingstraat 31A, 2800 Mechelen 

• info@standingconcept.be 


WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS: 

• Wij verwerken enkel die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

• Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden hieronder beschreven

• Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen 

• Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 


WELKE GEGEVENS HEBBEN WIJ NODIG EN WAAROM: 

Standing Concept verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestellingen te kunnen verwerken. 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, bedrijfsnaam en BTW nummer (indien van toepassing) • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail 

BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS: 

Standing Concept bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen: 

• Wij hanteren een SSL-certificaat op onze website met het oog op een veilige verbinding en onze zijn systemen beveiligd voor inbreuken van buitenaf. 

• Standing Concept en zijn werknemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle werknemers van Standing Concept die in contact komen met uw gegevens, zijn verplicht deze geheim te houden. 


UW RECHTEN: 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, aan te passen, of te laten verwijderen. Bovendien kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een gedeelte ervan. Indien u een klacht zou hebben over de verwerking van uw gegevens vragen wij u contact op te nemen via de hierboven genoemde contactgegevens. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Standing Concept Stands Interiors and Events CVBA

Dellingstraat 31A, 2800 Mechelen

info@standingconcept.be

+32 (0)15 27 22 27